هرچند که در شهر تو بازار زیاد است
باید برسم زود، خریدار زیاد است.
من دربه‌در پنجره‌ فولادم و دیری‌ست
بین من و آن پنجره دیوار زیاد است.
2022/06/08 - 19:09
پیوست عکس:
download.jpg
download.jpg · 250x167px, 8KB