ولی هر چقد از آدما فاصله میگیری روحت و اعصابت آروم‌تره.

2022/06/09 - 18:07