نمیدونم چم شده.حوصله ی

هیچ چیز ندارم.نه حوصله ی
زندگی کردن دارم.نه حوصله ی
مردن دارم.
2022/06/10 - 13:19 در بوشهری ها
دیدگاه
1angel

دخترک دیوانه

1401/03/20 - 13:20 ·
ber99keh

خسته ام خسته از همه چیز

1401/03/20 - 13:20 ·
azar1345

عه خدا نکنه دشمن نداشته ات بمیره

1401/03/20 - 13:22 ·
ber99keh

زندگی همینه آذر جون

1401/03/20 - 13:23 ·
1angel

از منم خسته ای

1401/03/20 - 13:23 ·
ber99keh

نه عزیزم.از خودم خسته ام

1401/03/20 - 13:24 ·
1angel

زندگی همه الان همینجوریه ، فقط تو تنها نیستی ، یکیش خودم

1401/03/20 - 13:24 ·
ber99keh

میدونم.نمیدونم ما به چه امیدی زنده ایم

1401/03/20 - 13:25 ·
1angel

نخسته برکه {-11-}

1401/03/20 - 13:25 ·
1angel

به عشق هم {-49-}

1401/03/20 - 13:31 ·
ber99keh

{-41-}{-49-}{-41-}

1401/03/20 - 13:31 ·
1angel

چمدونمو ببندم بیام پیشت {-a162-}

1401/03/20 - 13:32 ·
ber99keh

منتظرتم گلم{-41-}

1401/03/20 - 13:35 ·
1angel

من بیام دیونت میکنما {-18-}

1401/03/20 - 13:36 ·