زنگ زدم خونه دوس دخترم، باباش گوشی رو ورداشت ????
خواستم بپیچونمش،گفتم منزل آقای یوسفی ؟ ????

باباش خواست زرنگی کنه و مچ منو بگیره, گفت بله خودم هستم!! ????

گفتم :گوه میخوری وقتی تو حسابت پول نیست چک بی محل میکشی .. پولو نریختی به حساب میام دهنتو سرویس میکنم ... ????????

معذرت خواهی کرد گفت اشتباه شده ???? فکر کرده خیلی زرنگه ????????????????

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

2022/06/11 - 10:27 در نمکستان
دیدگاه
1angel

{-18-}

1401/03/21 - 12:19 ·
asheg12

{-7-}{-18-}

1401/03/21 - 13:31 ·