مردها رفتن رو بهتر بلدن ولی بعد از یه مدت برمیگردن


زن ها سخت تر میرن ولی اگه برن دیگه بر نمیگردن.....
2022/06/13 - 13:04