آدم وقتی فقیر می شود
خوبی هایش هم حقیر می شود
اما کسی که زر دارد یا زور دارد
عیبهایش هم هنر دیده میشوند
همه ی چرندیاتش هم حرف حسابی بحساب می آیند !
دکتر_علی_شریعتی

2022/06/13 - 15:03 در گروه سیمرغ
دیدگاه
yasi

نگاه من الان چقد خوبی دارم ولی دیده نمیشن{-18-}

1401/03/23 - 17:55 ·
Sama

اره اره مثلا ی نمونش خونه داریت تیکه کردن مرغ {-18-}

1401/03/23 - 17:57 ·
yasi

اره دیگه متفاوت خرد میکنم{-18-} مثلا بجای تیکه ممکنه له بشه{-54-}

1401/03/23 - 17:58 ·
Sama

نگو ک له کردی {-18-}

1401/03/23 - 18:05 ·
yasi

اصن فکرش هم نکن در اندازه های مساوی و خوشگل تیکه شد{-a105-}

1401/03/23 - 18:08 ·
Sama

له شد میدونم {-18-}

1401/03/23 - 18:10 ·
yasi

نخیرررر{-7-}

1401/03/23 - 18:14 ·
Reza14

حکایت کارتن ، با انبوه سازیه {-18-}

1401/03/24 - 13:26 ·
Sama

{-a105-}

1401/03/24 - 13:28 ·