آدما هیچوقت كسایى كه دوست دارن رو فراموش نمى كنن

فقط عادت مى‌كنن كه ديگه كنارشون نباشن!♡


2022/06/13 - 20:28