غضنفر میخواست خودکشی کنه، آخونده دیدش بهش گفت: چرا میخوای خودتو بکشی؟

غضنفر گفت: مشکل خانوادگی دارم☹️

آخونده: مشکلی نیست که حل نشه، بگو مشکلت چیه؟????

غضنفر: با یک زن بیوه ازدواج کردم که یه دختر داشت. پدرم تا دخترش را دید با اون ازدواج کرد!

2022/06/16 - 09:39 در نمکستان
دیدگاه
asheg12

پدرم شوهر دخترم شد و من پدر زنش!

بعد از مدتی زنم بچه دار شد که پدرم پدربزرگش شد و همانطور که فرزندم برادر زن پدرم است او خاله ام شد و فرزندم داییم!!

و زمانیکه زن پدرم بچه دار شد فرزندش برادرم شد و در آن واحد نوه ام، چون نوه زنم میشد و زنم چون مادربزرگ برادرم میشد مادربزرگ منم هست. با این حساب من همسر مادربزرگم هستم و پدربزرگ برادرم از پدرم و پدربزرگ خودم و نوه خودم. ????

آخونده: توکل به خدا کن و خودکشی کن. خدا خودت و پدرت رو نابود کنه و لعنت بر کسی که دوباره ازت سؤال کنه????????????????????????

1401/03/26 - 09:39 ·