ساکنان دریا...
پس از مدتی ...
دیگر صدای امواج را نمی شنوند
چه تلخ است...
روایت غمبار "عادت"
2022/06/16 - 12:40
پیوست عکس:
nody-عکس-دختر-تنها-بدون-متن-1624403376.jpg
nody-عکس-دختر-تنها-بدون-متن-1624403376.jpg · 612x430px, 21KB