اشتباه نکنید؛ ‌

بعضی از آدم ها به شما وفادار نیستند. در واقع آن ها درگیر نیازشان به شما شده‌اند. روزی که دیگر به شما احساس نیازی نداشته باشند وفاداریشان نیز از بین می‌رود.

2022/06/16 - 12:58