دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد بنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان میان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد

2019/08/01 - 01:12 توسط Mobile
پیوست عکس:
0.045780001401031372_taknaz.jpg
0.045780001401031372_taknaz.jpg · 600x721px, 129KB