او شراب بوسه می‌ خواهد ز من
من چه گویم قلب پر امید را
او به فکر لذت و غافل که من
طالبم آن لذت جاوید را
2022/06/20 - 08:45
دیدگاه
sarzaminman101

قلبم از آن تو
روحم از آن تو
ذهنم در یاد تو
این است عاشقی،
بغضم از فراقت
حرفم در نگاهت
جانم در صدایت
راهم در صفایت
و وجودم از برایت..
این است عاشقی..
زندگی میکنم از برای تو
عاشقی میکنم در هوای تو
گم میشوم در آغوشت
دستی کِشَم بر سر و گوشَت
بوسه ای زنم بر دستانت
جمله ای شوم در داستانت
عاشقی شوم در دیوانت
و خالقی شوم در دنیایت
این است عاشقی..
آتشی زنم بر غم هایت
رونقی شوم در کارهایت
مهتابی شوم در شب هایت
امیدی شوم در صبح هایت
دعایی شوم در نمازت
و بهاری شوم در خزانت
این است عاشقی..
آبادی شوم در ویرانت
ریشه ای زنم از بنیادت
این است عاشقی..

1401/03/30 - 08:52 ·