در تاریکی
نه بُعد مکان مهم است
و نه زمان.
تو بگو
پشت پلک هایمان،
2022/06/21 - 09:05
دیدگاه
sarzaminman101

در تاریکی
نه بُعد مکان مهم است
و نه زمان.
تو بگو
پشت پلک هایمان،
کجای زمان ایستاده ایم؟

1401/03/31 - 09:05 ·