03:52

گاهی نمیدونی به کدوم درد خودت فکر کنی
2022/06/23 - 03:49
دیدگاه
REXZA

تا لنگ ظهر خوابیدن این عواقب رو داره

1401/04/2 - 07:40 ·
1angel

نه دیگه تا اون موقع نمیخام

1401/04/2 - 09:38 ·
REXZA

یه ذره استراحت کن
فشار بخودت نیار

1401/04/2 - 10:02 ·
1angel

امروز اتفاقا برعکس روز پر کاری رو باید شروع کنم با کلی کار رو سرم ریخته

1401/04/2 - 10:28 ·
REXZA

الفاتحه...

1401/04/2 - 10:46 ·
1angel

نیازمند یاری سبز کسی هستم بیاد کمک

1401/04/2 - 10:56 ·
REXZA

کارا رو بنداز واسه فردا
فردا هم نشد پس فردا

1401/04/2 - 10:58 ·
1angel

وقت ندارم میشد ک خوب بود
مغازمو دارم تحویل میدم تا جمعه وقت دارم

1401/04/2 - 11:01 ·
REXZA

مغازه چی داشتی؟

1401/04/2 - 11:03 ·
1angel

لباس و کفش

1401/04/2 - 11:08 ·
REXZA

چرا تعطیلش کردی؟

1401/04/2 - 11:09 ·
1angel

یکیشو جمع کردم ب علت گرون کردن کرایه مغازه
تا ی مغازه پیدا کنم جای بهتر

1401/04/2 - 11:10 ·
REXZA

آره خوبه
خودتو بیکار نکن

1401/04/2 - 11:11 ·
1angel

نه بیکاری کسل کنندس

1401/04/2 - 11:11 ·
REXZA

اوهوم
پیج فعال هم داشته باشی اوضاع بهتر میشه

1401/04/2 - 11:13 ·
1angel

اره دارم ، ولی باید روش خیلی کار بکنم تا بعتر بشه

1401/04/2 - 11:15 ·
REXZA

موفق باشی

1401/04/2 - 11:15 ·
1angel

ممنونم همچنین خودت

1401/04/2 - 11:16 ·
REXZA

{-35-}

1401/04/2 - 11:19 ·
1angel

{-35-}

1401/04/2 - 12:05 ·