کاش دوستم داشت اما نه هر دوس داشتنی،جسمم را نه، روحم را کاش روحم را دوست داشت؛ فارغ از هر مالکیت...!
2022/06/23 - 11:01