ازعقابی پرسیدندآیاترس به زمین افتادن رانداری ؟عقاب لبخندزدوگفت :من انسان نیستم که باکمی به بلندی رفتن تکبرکنم من دراوج بلندی نگاهم همیشه به زمین است
2022/06/24 - 09:30