گفتم که به قاضی ببرمت تا دل خویش

بستانم و ترسم که دل قاضی ببری
2022/06/24 - 10:10 در عشق پرسپولیس
پیوست عکس:
59ff32d192414b4d1927851c8e8bca1c-niksho-com.jpg
59ff32d192414b4d1927851c8e8bca1c-niksho-com.jpg · 564x564px, 50KB
دیدگاه
yasi

لایکی عزیزم{-41-}

1401/04/3 - 11:30 ·
roya15

{-23-}لایک حضورته مهربونم {-41-}

1401/04/3 - 11:43 ·
Amiiir

مرده شور قاضی رو ببره کچلمون کردی لامصب ...ول کنش نیستی

1401/04/3 - 12:06 ·
roya15

{-7-}تو خوت کچلی شرشه نزه د مع {-1-}

1401/04/3 - 22:04 ·
kati20

لایکی رها جون{-41-}

1401/04/3 - 15:07 ·
roya15

لایک ب وجودت عزیزم {-23-}

1401/04/3 - 22:04 ·
kati20

فدات{-23-}

1401/04/4 - 14:27 ·
roya15

عزیزی مهریونم {-41-}

1401/04/4 - 14:28 ·