اگر با گذشت کردن کسی کوچک میشد خدا تا این اندازه بزرگ نبود!!
2022/06/25 - 08:41