دختر زیباترین مثال قابل تجسم
از یک فرشته است
بخواهم ساده حرف بزنم
دخترارزشمندترین مخلوق خداوند است
و گواه آن ، ما مردها هستیم
ما مردها هم مثل
2022/06/27 - 08:37
دیدگاه
sarzaminman101

دختر زیباترین مثال قابل تجسم
از یک فرشته است
بخواهم ساده حرف بزنم
دخترارزشمندترین مخلوق خداوند است
و گواه آن ، ما مردها هستیم
ما مردها هم مثل تمام موجودات زنده
موجوداتی کمال طلبیم
هرچه داشته باشیم بیشترش را میخواهیم
میخواهد پول باشد یا قدرت
و یا هرچیز ارزشمند دیگر
اما ، فقط در یک جا خواسته ما مردها
به خط پایان می رسد
آن هم بر سر یک دختر است
همان دختری که ،عشق صدایش میکنیم

1401/04/6 - 08:37 ·