روز قبل کنکور اینومیزدم بغض میکردم

مث روانیا:/
خیلی اسکلم-_-
2022/07/02 - 09:56
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۲۰۷۰۲-۰۹۵۷۲۶_Gallery.jpg
Screenshot_۲۰۲۲۰۷۰۲-۰۹۵۷۲۶_Gallery.jpg · 1080x1920px, 806KB
دیدگاه
saeed37

عه دور از جونت

1401/04/11 - 10:01 ·
azar1345

ای جونم انشالله که قبول میشی عزیزه دله من

1401/04/11 - 10:04 ·
yasi

یه کم از خیلی بیشتر{-a105-} دیگه خانم مهندس شدن تاوان داره{-18-}

1401/04/11 - 10:05 ·
emelia

ایشالا دانشگاه استنفرد ببینمت{-41-}

1401/04/11 - 10:47 ·
kati20

سلام شلغم اسکول {-18-}

1401/04/11 - 12:16 ·
-extraordinary-

اقا سعید{-35-}
اذرجون{-41-}
یاسی تاوانش روانی شدن من نباید باشه{-18-}
صباجون{-41-}
سلام سس مغز من{-18-}

1401/04/11 - 12:36 ·
kati20

تو خودت اعتراف کردی اسکولی به من چه{-18-}
خوبی عزیزم؟‌بسلامتی کنکورتو دادی.. ان شالله که به همون چیزی که مبخوای برسی-41-}

1401/04/11 - 12:38 ·
-extraordinary-

{-18-} منم نگفتم نیستم فقط گفتم سس مغز من
فدا توخوبی؟
سلامت باشی مرسی قربونت{-41-}

1401/04/11 - 12:39 ·
kati20

شک ندارم که هستی{-18-}
مشکل اینجاس من نیستم{-7-}
خدانکنه عزیزم{-41-}

1401/04/11 - 12:41 ·
-extraordinary-

تو ردیف اولی باو هستی{-18-}

1401/04/11 - 12:41 ·
kati20

بشدت تکذیب میکنم{-a100-}

1401/04/11 - 12:42 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-} ولی من تایید میکنم

1401/04/11 - 13:02 ·
emelia

سس مغز یتم دوست داریم {-41-}

1401/04/11 - 14:05 ·
-extraordinary-

{-41-}

1401/04/11 - 14:30 ·
Sama

خیلی خانومی{-29-}

1401/04/11 - 21:16 ·
-extraordinary-

فک نکنم{-7-}

1401/04/11 - 21:18 ·
Sama

هستی شک نکن

1401/04/11 - 21:24 ·
-extraordinary-

تومیگی چشم

1401/04/11 - 21:25 ·
Sama

قربونت برم
اسکول چیه بخودت احترام بزار بهت احترام بزارن
اندر نصایح سما {-11-}

1401/04/11 - 21:27 ·
-extraordinary-

اونم چش
شوخی بود ک{-18-}

1401/04/11 - 21:28 ·
Sama

{-27-}

1401/04/11 - 21:29 ·
-extraordinary-

{-49-}

1401/04/11 - 21:34 ·
kati20

عزیزمی {-49-}

1401/04/12 - 00:59 ·
-extraordinary-

فدات{-49-}

1401/04/14 - 15:28 ·