مهم نیست دور باشی یا نزدیک...
از رو به رو بیایی ...
یا که روی بگردانی از من...
ماه را از هر طرف که ببینی...
همان ماه است...
2022/07/03 - 12:01