افسر تو اتوبان جلومو گرفت گفت میدونی چرا نگهت داشتم؟
گفتم چون پشت فرمون پیتزا میخوردم؟
گفت نه‌
گفتم چون داشتم سلفی میگرفتم؟
گفت نه
گفتم چون سیگار دستم بود؟
گفت نه فقط نگهت داشتم ببینم فرمون رو با کجات گرفتی

2022/07/03 - 12:50 در نمکستان