سلامتی رفیق که حاضر بمیره و اشک رفیق نبینه
سلامتی اشک رفیق که آدمو نابود میکنه
سلامتی رفیقی که تو رفاقت خنجر خورد
اما چون فهمید رفیقش بوده سکوت کرد
2022/07/04 - 08:45
دیدگاه
sarzaminman101

سلامتی رفیق که حاضر بمیره و اشک رفیق نبینه
سلامتی اشک رفیق که آدمو نابود میکنه
سلامتی رفیقی که تو رفاقت خنجر خورد
اما چون فهمید رفیقش بوده سکوت کرد
سلامتی رفیقام که از پشت زدنو بر نگشتن
سلامتی رفاقت که آدم مردونگی توش یاد میگیره
سلامتی پسری که بخاطر رفیقش از دنیا برید
سلامتی رفیقی که بعد رفتن عشقش رفقاشن که آرومش میکنن
رفیقاشن که میشن سنگ صبورش
رفیقاشن که آب میشن به پاش
سلامتی همه با مراما . . .

1401/04/13 - 08:45 ·