پادشاه راگفتند شخصی در روستا شباهت زیادی به شما دارد...
دستور داد که او را حاضر کنند...
او را اوردند...
شاه با تمسخراز اوپرسید:
با این شباهت زیاد آیا مادرت درکاخ پدرم کنیز بوده؟
گفت خیر،اما پدرم باغبان کاخ مادرتان بوده !!!!2022/07/04 - 11:46 در نمکستان