[لینک ضمیمه]
{-35-}
وهزاران نانوشته که قلب آدم توان گنجایش آن را ندارد...
یادروزهایی که توَهُمِ به عاشقی داشتیم بخیر...
۹۸/۵/۱۰
2019/08/02 - 22:35 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
IMG_20190802_223158_220.jpg
IMG_20190802_223158_220.jpg · 612x1088px, 81KB