زن ها گاهی
" آخرین راهِ اثباتِ عشق " را
" رفتن " میدانند ...
اگر پیش از آن
تمامِ راه ها را
بی نتیجه برگشته باشند ...

و این آخرین ضربه ای است
از عشق
که به قیمتِ " ماندگاری اش "
به خود می‌زنند ...

2019/08/04 - 00:16 در واسه دل خودم