آرامـــش یعنــــی :
هـر وقت قهـــر کــــردی ؛
مطمئــــن بـــاشـی کـــه تـــا آشتـــی کنـــی هیـــچ کسی جـــات رو نمی گیــــــره …
2019/08/04 - 23:59