با دوست دخترم کات کردم..

گفت بدون من چی میکشی حالا؟
.
گفتم یه نفس راحت!میخوام سر به تنت نباشه!

والا فکر کرده نباشه من می میرم دختره خل و چل
2019/08/06 - 15:55 در دوستان قدیمی نایس فان