بعضیا همچین با تعجب ازم میپرسن

یعنی دوست دختر نداری؟

انگار دماغ ندارم!
2019/08/06 - 16:00 در دوستان قدیمی نایس فان