خیلی حال میده دوست دخترم بمیره!

بعد بیان ازم بپرسن بسورونیمش یا خاکش کنیم؟

منم بگم:ریسک نکنید اول بسوزنیدش بعد خاکش کنید!

دهنشم یه چسب ببندید که فحش نده!

روانی کرد منو تو این مدت
2019/08/06 - 16:02 در دوستان قدیمی نایس فان