دلم میخواهد کسی باشد

خوب باشد

مهربان باشد

عاشق باشد

و همه ی این بودن هایش

فقط برای من باشد

واسه بقیه باید سگ باشد
2019/08/06 - 16:30 در دوستان قدیمی نایس فان