چند وقت پیش یکی از دوستام با یه دختره دوست شد که اسمش مریم بود

کلی عاشق و دیونه اش بود

انقد که با تیغ رو دستش نوشت مریم

امروز فهمید طرف اسمشو دروغ گفته بهش
2019/08/06 - 16:36 در دوستان قدیمی نایس فان