نگاهم که سمت چشم هایت می‌رود، هیچ حادثه‌ای نمی‌تواند حواسم را پرت کند! نه صدای زنگ خانه. نه قار قار کلاغ‌هایی که پی‌طعمه می‌گردند. و نه بحران جهان...! تو فقط پلک نزن...
2019/08/07 - 11:23 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
10531489352509263118.jpg
10531489352509263118.jpg · 564x546px, 35KB