.! کجایِ جهانی بدونِ من ؟! برگرد بی تو نبضِ جهانم نمی زند ، با شانه ها و آینه ها قهر کرده ام ، لکنت گرفته قلبِ زمانم ، نمی زند{-35-}
2019/08/07 - 11:33 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1565158746914097.jpg
1565158746914097.jpg · 640x640px, 81KB