یه بار زنگ زدم خونه دوست دخترم..

باباش جواب داد! منم الکی گفتم منزل جعفری..

اومد زرنگی کنه گفت بفرمایید..با کی کار داشتید؟

گفتم مرتیکه دیوث گوه میخوری پول نداری تو حسابت چک میکشی..

یا تا ظهر پول میریزی حساب یا دهنتو سرویس میکنم مامور میارم جلبت میکنم!img src=

همینجوری که داد میزدم دیدم میگه آقا بخدا حواسم نبود...

اشتباه گرفتید..منزل جعفری نیست..یهو گوشی رو قطع کردimg src=

بیخود نیست که میگن بهترین دفاع حمله هست
2019/08/07 - 15:06 در دوستان قدیمی نایس فان