مادر بزرگم داشت نماز می خوند گفت:

خدایا

گفتم : بلی

یه دقیقه مکث کرد گفت:

آدم انقدر بی شعور!!
2019/08/08 - 01:07 در دوستان قدیمی نایس فان