رفته بودم کوه داشتم قدم زنان میرفتم که دیدم یه دختره آماده شده که خودشو پرت کنه پایین.. سریع به سمتش دویدم گفتم صبر کن!!دختره بهم نیگا کرد.تو چشاش یه غم بخصوصی بود...بهش گفتم:میدونم دنیا مروت سرش نمیشه.میدونم تو ایران به دخترا ظلم میشه اما خودکشی راه حل نیست...دختره گفت...اما...بهش مهلت ندادم گفتم:خودکشی کار آدمای ضعیفه...دختره گفت:اما من...دیدم انگار با حرف نمیشه قانعش کرد این بود که با یه حرکت گاز انبری رفتم دستشو کشیدم سمت خودم و گفتم:نه تو نباید تسلیم دنیا بشی!!
دختره گفت:اوووی حیوووون یابو کی خواست خودکشی کنه دارم تمیرین میکنم فردا مسابقه داریم.رفتم لبه پرتگاه وایستادم دیدم 5-6 تا دختر دیگه دارن سنگارو گاز میزنن از خنده....طرف پارکور کار بود.حالا اینا هیچ یکی نیست به من بگه آخه بونجول آدم از ارتفاع 2 متری بیفته میمیره که رفتی یه دختر خل و چل منو مسخره کنه
2019/08/08 - 22:04 در دوستان قدیمی نایس فان