بابا لنگ دراز عزیزم! از تو آموختم زندگی چیزهایی نیست که جمع می‌کنیم، زندگی قلب‌هایی است که جذب می‌کنیم...

2019/05/01 - 20:24 در دوستان قدیمی نایس فان