عشقِ تو اون تابِ طناب پوسیده ای بود که هیچ کسی سمتش نمیرفت! و من اون دختر بچه ی تخس و بی پروایی که حواسش به سستیِ طنابِ عشقِ تو نبود و تاب خورد تو دوست داشتنت ... بُرید طنابِ علاقه و حست ؛ افتادم زمین از ارتفاع بلندِ عشقت ... بد افتادم زمین ؛ دستام که نه ، دلم زخمی شد ...

2019/05/02 - 05:58 در دوستان قدیمی نایس فان