این روزها
دلم یک کنج ساده وصمیمی میخواهد!
یک ایوان،
به سمت تمام بی خیال بودنها
یک دوست،
که حواس مرا
ازتمام غم هایم پرت کند!
من..دلم کمی حال خوش میخواهد!

نرگس_صرافیان_طوفان
2019/08/13 - 00:45 در واسه دل خودم
دیدگاه
jd2000

لایک

1398/05/22 - 02:14 ·