این سادگی زمانی آرزویمان شد
که رویای دنیا و زندگی مدرن را با سرابی از تنهایی یافتیم...
2019/08/13 - 00:56 در واسه دل خودم