شادی، نداشتن غم نیست؛
بلکه داشتن کوهی از غم
و غلبه بر این کوه است...

@Specificts
2019/08/16 - 13:56 در دوستان قدیمی نایس فان