تو که باشی !

من هستم!

خوب، روان، آرام...

تو که باشی!

لبریز میشوم...

از زندگی، شور، نشاط...

تو که باشی !

تنهاییم بی معنی ست !

یادم میرود...

شاید ندانی!!

اما!

تو که باشی!

هستی ...

و همین مرا بس!!!

2019/08/16 - 18:14 در واسه دل خودم