جالب تر از زن ها هم مگر موجودی هست ؟!!! زنی را تصور کن که در نهایتِ بچگی ، موهایش را بافته ؛ در نهایتِ دخترانگی ، برایِ خودش آواز می خوانَد ، و در کمالِ زنانِگی ، آستین ها را بالا زده و در همان حالتِ بچگانه ی دخترانه ی آواز خوان ، خیلی شیک و زنانه به نظافتِ خانه ای مشغول است ... زنی که با تمامِ ظرافت ، آرزوهایش را گوشه ی ذهنش مچاله کرده و برایِ فرزندش مادری می کند ... زنی را تصور کن که یک دستش به آشپزی و لباس شستن است ، و در دست دیگرش کتابی قَطور ... و با همان نگاهِ دلبرانه ی همیشگی ، خط به خط ، حرف هایِ تازه ای می خواند تا حالِ لحظه هایِ تنهایی اش برایِ همیشه خوب باشد ... جانِ من ؛ می شود چنین صحنه هایی را دید و برای فداکاریِ معصومانه شان ضَعف نکرد ؟! انصافا جالب تر از این موجوداتِ دوست داشتنی هم مگر هست ؟! تازه ... کجایش را دیده اید ؟! بعضی هایشان با تمامِ این شرایط ، شاغل هم هستند ... خدا این موجوداتِ دوست داشتنی و عجیب را به دنیایمان ببخشد ... اگر نبودند ، نفس کشیدن چقدر سخت بود! زن ها ؛ واقعا خوبند!
2019/08/16 - 19:31 در واسه دل خودم