هوای گریه بامن... {-35-}

2019/08/17 - 13:59 در شمس و برترین های ققنوس
پیوست عکس:
IMG_20190817_121216.jpg
IMG_20190817_121216.jpg · 3120x4160px, 2.7MB
دیدگاه
said8000

کجاست؟

1398/06/12 - 12:09 ·
Way_dream

استانبول

1398/06/13 - 14:35 ·
said8000

فکر کردم شماله مگه شما استانبول زندگی میکنید

1398/06/13 - 14:41 ·
Way_dream

بله

1398/06/13 - 14:47 ·
said8000

واسه یادگیری ترکی استانبولی چه کتابی به نظرتون بهتره ؟

1398/06/13 - 14:56 ·
Way_dream

تومحیط یادگیری بهتره
وکلاس ترکی استانبولی ،کتاب برای کسیه که میادمسافرت دوسه تاکلمه روفقط میخواد بدونه و استفاده کنه

1398/06/13 - 15:28 ·
said8000

اوکی مرسی{-35-}

1398/06/13 - 15:30 ·
Way_dream

خواهش

1398/06/13 - 15:31 ·