‌مخاطب خاص نوشته های من.!!!هـیـس...
هـیچی نگو...
صدای تو را باد هم نباید بشنود
تمام وجود تو مال من است.
مردم میگویند حسودم
تو میگویی دیوانه


‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌
2019/08/20 - 19:43
پیوست عکس:
IMG_20190820_154815_348.jpg
IMG_20190820_154815_348.jpg · 1080x1059px, 113KB