#سکوت_درمانی سکوت کن هنگامی که نمیدانی چه بگویی ؛ چه پاسخی دهی ؛ ویا چطور بگویی ؛ فقط سکوت کن گاهی نگفتن شیرین تر از گفتن سخنان آشفته است ؛ که در لحظه تو را سبک میکند .... در آن لحظه سکوت کن یک وقتهایی سعی کن چشمهایت را ببندی بر حرفهای نیش دار ؛ و به زبانت اجازه دهی سکوت را تمرین کند دقیقه هایی که حس انفجار در سلولهایت تو را از درون میخورد ؛ با نفسهاى عميق سکوت را تجربه کن ؛ تا ذهنت با قلبت مشورت کند و تصمیمی درست بگیرد یک وقتهایی " سکوت " پاسخ همه دردهاست سکوت زبان خداست

2019/05/16 - 00:49 در الماس
دیدگاه
Pari

ممنون نازی جان

1398/02/26 - 00:55 ·