حافظ کجای کاری
فالت غلط درآمد
گفتی غمت سرآید
این عمر بود سرآمد

2019/08/22 - 20:03
دیدگاه
rrrr

خيالت راحت تا بقیه رو دق مرگ نکنی عمرت سر نمیاد بانو

1398/05/31 - 21:27 ·
nasimn

من چکار به بقیه دارم

1398/05/31 - 21:30 ·
rrrr

فقط خودت رو نبین

1398/05/31 - 21:55 ·
nasimn

باید کی و ببینم!؟

1398/05/31 - 21:57 ·
rrrr

اطرافتو نگا کن

1398/05/31 - 22:01 ·
nasimn

کسی نیست ، هر کی ام بوده رفته

1398/05/31 - 22:04 ·
rrrr

شايد هم نرفته

1398/05/31 - 22:14 ·
nasimn

رفته

1398/05/31 - 22:15 ·
rrrr

هوووی چشاتو وا کن

1398/05/31 - 23:21 ·
nasimn

دیدمش {-6-}

1398/05/31 - 23:29 ·
rrrr

چشماتو درویس کن
زشته
دیدی که دیدی
باید داد بزنی همه رو باخبر کنی

1398/06/1 - 00:34 ·
nasimn

تو روح منحرفت

1398/06/1 - 06:45 ·
rrrr

روح منح رف خودت

1398/06/1 - 08:38 ·