بشر تنها آفریده ای است که نمی خواهد آن باشد که هست#
2019/08/26 - 11:40 در دوستان قدیمی نایس فان