انسان پدیده ای غریب است#

به فتح# هیمالیا میرود

به کشف اقیانوس# آرام دست میابد

بهوسفر می کند

تنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف کند

2019/08/26 - 11:42 در دوستان قدیمی نایس فان